Formularz zgłaszania projektu (krok 1/4)

Zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Sosnowca na 2025 rok.

Przed przystąpieniem do zgłoszenia projektu prosimy o przygotowanie sobie wszystkich istotnych informacji, a także zebranie odpowiednich załączników (w tym skan obligatoryjnej listy poparcia mieszkańców).

I. Informacje o projekcie


Typ projektu

Wybierz rejon:

II. Informacje o zgłaszającym projekt


Ulica:

Numer domu:

Numer mieszkania (opcjonalnie):

III. Szczegółowy opis projektu


Proszę w kilku zdaniach opisać np.: Jaki problem zostanie rozwiązany po realizacji zadania? Jaki wpływ na życie mieszkańców ma realizacja zadania?
Maksymalnie 5 plików. Obsługiwane formaty to PDF, PNG, JPG, DOC, ZIP.
Rodzaj listy poparcia

Dziękujemy za zgłoszenie projektu!

Potwierdzamy złożenie Twojego projektu. Dziękujemy za współudział w budżecie obywatelskim.

Wystąpiły błędy w formularzu:

  Wybrano następujące zadania:


   Wpisz swoje dane oraz zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

   Imię *
   Błędne dane
   Proszę wprowadzić oficjalne (bez zdrobnień) imię np. Małgorzata, Anna, Joanna

   Drugie imię *
   Błędne dane
   Proszę wprowadzić oficjalne (bez zdrobnień) drugie imię np. Małgorzata, Anna, Joanna. W przypadku braku drugiego imienia należy wpisać słowo: Brak

   Nazwisko *
   Błędne dane
   W przypadku podwójnego nazwiska należy wpisać np. Kowalski-Nowak, bez spacji między nazwiskami

   Data urodzenia *
   / / Błędne dane

   Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego*
   Błędne dane

   Adres *
   Błędne dane
   Uwaga! W wykazie podane są pełne nazwy ulic np.: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mjr. Henryka Hubala Dobrzańskiego, Gen. Stefana Grota Roweckiego.
   Numery ulic są wymagane tylko w przypadku ulic występujących w co najmniej dwóch strefach.

   Numer telefonu komórkowego *
   +48 Błędne dane

   Baza mieszkańców aktualna na dzień 6 września. Osoby zameldowane po tej dacie prosimy o zaznaczenie powyższego komunikatu.   Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)

   1. Administrator Danych Osobowych

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.

   2. Inspektor Ochrony Danych

   Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem ul. Mościckiego 14, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.

   3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

   Administrator przetwarza Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania zadania zgłoszonego w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 z póź. zm.). Dane: imię, drugie imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr IP komputera oraz nr telefonu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury głosowania. Nr IP komputera jest automatycznie zapisywany tylko i wyłącznie w celu prowadzenia ewentualnych postępowań wyjaśniających w przypadku stwierdzonych naruszeń w zakresie korzystania z systemu głosowania.

   4. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania

   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe oddanie głosu na zadanie zgłoszone w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu.

   5. Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe

   Pani/Pana dane będą udostępniane firmie Media Partner Lorenc sp.j., z którą Administrator zawarł umowę na obsługę informatyczną procesu głosowania. Firma Media Partner Lorenc sp.j przetwarza Pani/Pana dane - z wyjątkiem numeru telefonu i IP komputera – wyłącznie w postaci spseudonimizowanej.

   6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie od 08.10.2021 do czasu ustalenia wyników głosowania. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres 5-ciu lat.

   7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

   8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych

   Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

   9. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.


   * pola zaznaczone gwiazdką są obligatoryjne

   Proszę czekać...